Skip to main content

Precizări privind eliberarea de medicamente de uz uman în baza prescripțiilor medicale veterinare

În urma analizării legislației în vigoare, nu există nicio problemă legată de interpretarea legii: prin farmaciile comunitare se pot elibera medicamente de uz veterinar, se pot elibera medicamente de uz uman animalelor (atunci când nu există varianta de produs veterinar, în baza unei prescripții eliberate de medicul veterinar) cu excepția produselor medicamentoase care intră sub incidența normei speciale – Legea nr. 339/2005 – care se eliberează în farmaciile comunitare numai pe bază de prescripție tipizată de culoare galbenă (tab II) și verde (tab.III). Așa cum reiese foarte clar din textul art. 34 din HG nr. 1915/2006 – prescripția cu timbru sec se adresează strict farmaciilor veterinare.

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a transmis, de asemenea, o scrisoare către Ministerul Sănătății, pentru a avea un punct de vedere oficial asupra modalității de eliberare a medicamentelor stupefiante și psihotrope, precum și privind eliberarea medicamentelor de uz uman pe prescripții medicale veterinare.

Prezentăm mai jos textele legale care reglementează eliberarea de medicamente veterinare:

Legea nr. 266/2008 a farmaciei

Art. 2. - (1) Farmacia comunitară asigură asistenţa farmaceutică a populaţiei prin următoarele activităţi:

  1. d)vânzarea şi eliberarea medicamentelor de uz veterinar;

Legea nr. 180/1998

Art. 37. - (1) Produsele medicinale veterinare se comercializează în conformitate cu cerinţele stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, numai din depozite farmaceutice veterinare, puncte farmaceutice veterinare şi farmacii veterinare înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.

(5) Produsele medicinale veterinare, a căror comercializare cu amănuntul nu este interzisă prin lege, pot fi comercializate cu amănuntul prin farmacii veterinare şi puncte farmaceutice veterinare, cu sau fără prescripţie, după caz; lista produselor medicinale veterinare care se comercializează pe bază de prescripţie, precum şi condiţiile de comercializare a acestora se stabilesc de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(7) Produsele medicinale veterinare, care conţin substanţe din categoria stupefiante, psihotrope, sunt utilizate şi se administrează de către medicii veterinari sau de personalul cu studii medii veterinare sub coordonarea directă a medicului veterinar, atât la sediul unităţilor de asistenţă medicală veterinară, cât şi în condiţii de teren; medicul veterinar întocmeşte şi păstrează un registru de evidenţă a acestor produse medicinale veterinare, care este prezentat organelor de control sau de inspecţie, la solicitarea acestora.

(11) Farmaciile comunitare au obligaţia de elibera produsele de uz uman în baza prescripţiilor medicale veterinare emise în situaţiile în care nu există un produs medicinal veterinar similar autorizat pentru a fi comercializat pe piaţa din România.

Legea nr. 339/2005 privind regimul stupefiantelor și psihotropelor

Art. 37. - (1) Preparatele şi substanţele stupefiante şi psihotrope pot fi utilizate în scop medical numai pe baza prescripţiilor medicale, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul II din anexă se face pe formulare speciale, securizate, sau în condici de prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 Art. 52. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

  1. a)nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), art. 37 alin. (2)-(4) şi ale art. 44-46, cu amendă de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

Art. 39. - Modalitatea privind prescrierea şi eliberarea preparatelor farmaceutice prevăzute în tabelele II şi III din anexă, precum şi modelul formularelor sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

HG nr. 1915/2006 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

  Art. 32. - (1) Prescripţia medicală pentru preparatele stupefiante şi psihotrope poate fi emisă, pentru tratamentul în ambulatoriu, de medici sau, după caz, medici veterinari, în scop medical, oricărui pacient, indiferent de natura bolii lui, dacă medicul consideră necesar preparatul respectiv ca tratament.

   (2) Responsabilitatea pentru aprecierea necesităţii şi legitimităţii utilizării în actul medical a acestor preparate, precum şi pentru prescrierea lor corespunzătoare revine în totalitate medicului care face prescrierea.

   Art. 33. - (1) Formularele prescripţiilor medicale pentru preparatele care conţin substanţe din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 sunt de culoare galbenă, iar cele pentru preparatele care conţin substanţe din tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 sunt de culoare verde.

Art. 34. - (1) Modelul formularului de prescripţie medicală veterinară cu timbru sec, ca imprimat cu regim special pentru eliberarea substanţelor şi produselor stupefiante şi psihotrope de către farmaciile veterinare, se stabileşte conform art. 64.

Din prevederile enumerate mai sus, se extrag următoarele:

  1. farmacia umană poate elibera produse de uz veterinar;
  2. farmacia umană poată elibera produse de uz veterinar prescise de medici veterinari – în măsura în care nu există un produs medicinal veterinar similar;
  3. în cazul preparatelor stupefiante și psihotrope intervin Legea 339/2005 și normele de aplicare a acesteia, astfel că prevederile cu caracter general privind medicamentele nu se aplică.

Prin urmare:

  • prescripțiile cu timbru sec (art. 34 norme la Legea 339/2005) se eliberează, așa cum reiese din art. menționat, – de către farmaciile veterinare;
  • în farmaciile comunitare, potrivit art. 37 din Legea 339/2005, Preparatele şi substanţele stupefiante şi psihotrope pot fi utilizate în scop medical numai pe baza prescripţiilor medicale, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, iar normele la care face trimitere legea spun la 33.- (1) Formularele prescripţiilor medicale pentru preparatele care conţin substanţe din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 sunt de culoare galbenă, iar cele pentru preparatele care conţin substanţe din tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 sunt de culoare verde.
  • Vizualizări: 4244